ساختار سازمانی همایش

درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >

دبیر کنفرانس :
دکتر محمد حسین کریم ، دانشیار دانشگاه خوارزمی ایران
دبیر علمی :
پروفسور بهمن مقیمی - دانشگاه جرجیا