تاریخ های مهم

 

آخرین مهلت ارسال مقالات : 27 مهر ماه 1398
آخرین مهلت ثبت نام کامل
 29 مهر ماه 1398
برگزاری کنفرانس: 13 آبان ماه 1398