تاریخ های مهم

صفحه اصلی > تاریخ های مهم

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات :
 15 اسفندماه 96
March 2018 

آخرین مهلت ثبت نام نهایی در همایش (پرداخت هزینه ها):
 20 اسفندماه 96
11 March 2018 


تاریخ 
برگزاری 
همایش :
 11 فروردین ماه 97
31 March 2018