تاریخ های مهم
آخرین مهلت ارسال مقالات 16  بهمن ماه  1400
ثبت نام کامل  (پرداخت هزینه) 
18 بهمن ماه  1400
برگزاری کنفرانس 29  بهمن ماه  1400