تاریخ های مهم

 

آخرین مهلت ارسال مقالات : 10 بهمن ماه 1399

ثبت نام کامل حضوری (پرداخت هزینه) : 10 بهمن ماه 1399

ثبت نام کامل غیرحضوری (پرداخت هزینه) :12بهمن ماه 1399

برگزاری کنفرانس : 24 بهمن ماه 1399