تاریخ های مهم

 

آخرین مهلت ارسال مقالات : 13 تیر ماه 1399

ثبت نام کامل حضوری (پرداخت هزینه) :17 تیر ماه 1399

ثبت نام کامل غیرحضوری (پرداخت هزینه) :14 تیر ماه 1399

برگزاری کنفرانس : 27 تیر ماه 1399